Ochrona danych osobowych (RODO)

Firma ADNETPOL Adrian Stratyj przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych swoich klientów. W związku z powyższym niniejszym zamieszczamy wymagane prawem informacje dotyczące ochrony danych osobowych w naszej firmie.


Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uprzejmie informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ADNETPOL Adrian Stratyj , ul. 3Maja 1A, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
 2. Dane kontaktowe:
  1. Telefony: 602 716 809, 602 335 799
  2. e-mail: adnetpol@wp.pl
  3. strona www: http://www.adnetpol.pl
 3. ADNETPOL Adrian Stratyj przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w związku z wykonaniem umowy sprzedaży, w tym powierza dane podmiotom trzecim (firma kurierska, firma księgowa) w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży.
 4. ADNETPOL Adrian Stratyj nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani nie przekazuje podmiotom trzecim.
 5. ADNETPOL Adrian Stratyj będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 5 lat od następnego roku po wystawieniu faktury co jest wymagane przez osobne przepisy dotyczące dowodów księgowych.
 6. W każdym momencie posiadacie Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich  sprostowania lub uzupełnienia.

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym ADNETPOL

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów używanych w sklepie internetowym firmy ADNETPOL na portalu Allegro.

 1. Definicje
  • Sprzedawcą jest ADNETPOL Adrian Stratyj, ul. 3 Maja 1A, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
  • Klient – osoba fizyczna lub firma posiadająca konto na portalu Allegro
  • Towary – towary używane oferowane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym na portalu Allegro
  • Aukcja – oferta sprzedaży Towaru w sklepie Allegro
 2. Postanowienia ogólne
  • Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez ADNETPOL w sklepie na portalu Allegro
  • Usługi świadczone za pośrednictwem sklepu Sprzedawcy są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219). Sprzedaż Produktów podlega regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  • Sprzedawca może kontaktować się z Klientem drogą mailową lub telefoniczną.
  • Sprzedawca dla Klientów udostępnia swój adres e-mail lub telefon, które są dostępne na stronie każdej aukcji w sklepie Allegro.
 3. Ceny i sposoby płatności
  • W ramach każdej Aukcji Sprzedawca określa cenę Towaru oraz koszty jego dostawy.
  • Klient dokonując zakupu Towaru na Aukcji zgadza się z kosztami określonymi przez Sprzedawcę i zobowiązuje się zapłacić cenę oraz koszty dostawy wybrane w czasie dokonywania zakupu.
  • Płatność za zakupiony Towar jest dokonywana zgodnie z zasadami Aukcji.
  • Na życzenie Klienta, Sprzedawca wystawi fakturę za zakupiony Towar.
 4. Reklamacja i rękojmia
  • Czas na reklamację z tytułu rękojmi – 1 rok. Reklamacja z tytułu rękojmi wyłączona dla przedsiębiorców.
  • Każdy przedmiot w opisie aukcji posiada informacje o wszelkich stwierdzonych przez nas wadach i uszkodzeniach gdyż sprzedajemy towary używane. Uznawać będziemy jedynie reklamacje wad nie opisanych na aukcji.
  • Składana reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres mailowy Kupującego, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, nazwę przedmiotu reklamowanego, żądania Kupującego, okoliczności reklamacji (opis wady, okoliczności powstania, wskazanie niezgodności z opisem). Proszę o przesłanie dokumentacji fotograficznej zaistniałej wady. Do składanej reklamacji proszę dołączyć skan dowodu zakupu lub inne potwierdzenie dokonania transakcji.
  • Podstawą do reklamacji i zwrotu pieniędzy za uszkodzony podczas transportu przedmiot jest otwarcie przesyłki w obecności Kuriera i sporządzenie protokołu szkody.
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
  • Nie można reklamować towaru na podstawie wady lub innego mankamentu ujawnionego w opisie oferty.
  • Reklamowany towar w przypadku uznania reklamacji może zostać naprawiony lub wymieniony na inny. Jeżeli w/w czynności nie będą możliwe a reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie na życzenie Klienta pieniądze zostaną zwrócone na wskazany rachunek bankowy w przeciągu 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.
  • Reklamacja nie zostanie uwzględniona gdy przedmiot zostanie uszkodzony z winy Nabywcy poprzez niewłaściwe użytkowanie, konserwację lub samodzielne naprawy.
  • Nie przyjmujemy reklamacji związanej z naturalny zużywaniem się produktu, wytarcia lub zarysowania powłok lakierniczych, wystąpienia śladów żerowania owadów (wysyłamy Klientom specjalistyczny środek owadobójczy).
  • W przypadku wszczęcia procedury reklamacyjnej i rozpatrzeniem jej zgodnie z wolą Kupującego koszt przesyłki pokrywa Sprzedający.
 5. Zwroty
  • Kupujący może bez podania przyczyny odstąpić od umowy zakupu towaru w terminie 14 dni od dostarczenia produktu składając stosowne oświadczenie w formie mailowej, telefonicznej lub listem poleconym na adres Sprzedającego.
  • Proszę dołączyć również protokół rezygnacji zawierający numer aukcji, datę zakupu, datę odstąpienia od umowy, nazwę przedmiotu, dane Kupującego, numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy.
  • Zwrot towaru do Sprzedającego powinien nastąpić nie później niż 14 dni od złożenia deklaracji o odstąpieniu od zakupu.
  • Sprzedający dokona zwrotu środków na rzecz Kupującego niezwłocznie (nie później niż 7 dni) po otrzymaniu zwracanego towaru – na wskazany rachunek bankowy.
  • Zwrot towaru dokonywany jest na koszt Kupującego i w kosztach porównywalnych z poniesionymi przez Sprzedawcę. Ewentualną różnicę pokrywa Kupujący.
  • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zwrot towaru w stanie nieuszkodzonym i niezmienionym. Proszę o bardzo staranne zabezpieczenie przesyłki.
  • Do zwracanego przedmiotu należy dołączyć dowód zakupu.
  • Nie przyjmujemy paczek zwrotnych „ZA POBRANIEM”.
  • Formularz odstąpienia od umowy do pobrania za Strefy Marek Allegro.
 6. Dane osobowe
  • Administratorem danych osobowych jest ADNETPOL Adrian Stratyj, ul. 3 Maja 1A, 05-827 Grodzisk Mazowiecki (ADNETPOL).
  • ADNETPOL przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży towarów przez sklep internetowy Allegro oraz obsługi posprzedażnej (wysyłka, reklamacje, zwroty).
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży.
  • ADNETPOL usunie Państwa dane osobowe po okresie 5 lat od roku następnego po roku wystawienia dowodu sprzedaży.
  • Odbiorcami danych osobowych będą:
   • Portal Allegro jako podmiot udostępniający platformę sprzedaży
   • Firma kurierska realizująca wysyłkę towarów
   • Firma wykonująca dla ADNETPOL usługi księgowe
  • Każdy Klient ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych klient może zwrócić się do ADNETPOL o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Postanowienia końcowe
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z funkcjonowaniem platformy Allegro.
  • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wycofania ze sprzedaży wybranych Towarów bez podania przyczyny. Towary które oferuje Sprzedawca są używane.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w związku z możliwością zmian organizacyjnych, technicznych lub otoczenia prawnego.
  • Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.05.2018.